18. Jerry Svensson

Bor: Krusboda

Ålder: 75

Tyresö är en bra kommun att leva och bo i, men det finns brister. Många barnfamiljer får inte förskoleplats i närheten av hemmet och redan alltför stora grupper riskerar att bli ännu större. Det beror på avsaknad av långsiktig och hållbar planering av nya förskolor i takt med befolkningstillväxten. Fler förskolor måste byggas och fler förskollärare anställas för att behovet av förskoleplats i närheten av hemmet ska tillgodoses och för att grupperna ska bli mindre. För att grundskolorna i Tyresö ska bli likvärdiga och alla elever nå uppsatta mål, måste formerna för insatser för elever i behov av stöd ses över och resurserna ökas.

Bostadsbristen omöjliggör för många unga vuxna att skaffa eget. Fler hyreslägenheter måste därför byggas. För detta kan vårt kommunala bostadsföretag TYBO användas mera offensivt.

I Tyresö finns för få äldreboenden och demensboenden. Många äldre hänvisas till platser långt från Tyresö. Anhöriga har i orimligt hög grad fått ta ansvar för omsorg som kommunen rätteligen skulle stå för. Fler äldreboenden måste byggas. Björkbacken bevaras måste som äldreboende.