Äldreomsorg

Att bli äldre i Tyresö ska vara glädjande, det ska vara värdigt och med möjlighet att fortsätta leva ett gott liv.

Vissa äldre har av förklarliga skäl svårare att klara sina behov själva. Det kan handla om sjukdom, krämpor eller ensamhet. För detta behöver vi bygga upp ett ordentligt skyddsnät.  Vi Socialdemokrater vill därför fortsätta den äldrepolitik där vi, i samverkan med pensionärsorganisationer, fortsätter skapa ett bättre liv för äldre, med meningsfull vardag och god omvårdnad. 

Vi socialdemokrater vill:

  • Heltidsanställningar ska vara norm – timanställningar ska minimeras.
  • Fortsatt fokus på arbetsmiljö.
  • Alla som möter de äldre ska ha bra kunskaper i svenska språket.   
  • Vi vill stoppa privatiseringen av äldreomsorgen i Tyresö och bygg ett kommunalt äldreboende. 
  • Bryt ensamhet och isolering. Öppna ytterligare träffpunkter i fler kommundelar.
  • Ökat ekonomiskt stöd till pensionärsorganisationerna.

En viktig del i omsorgen om de äldre är att förbättra arbetsvillkoren. Anställda ska erbjudas heltid och osäkra anställningar som timanställningar ska minimeras. Kompetensutbildning ska vara en naturlig del av all verksamhet. För att höja kvaliteten i verksamheten ska möjligheterna till utbildning och utveckling utökas under kommande period. En del i detta är att arbeta för att alla som möter de äldre ska ha bra kunskaper och utbildningsmöjligheter i svenska språket. 

Vi Socialdemokrater tycker om valfrihet. Därför vill bygga ett nytt kommunalt äldreboende. Det ska gå att välja mellan kommunala och privata utförare. Vi motsätter oss högerns förslag om att privatisera alla äldreomsorg i Tyresö. Vi är motståndare mot att tvinga de av kommunens äldre som vill ha ett tryggt kommunalt boende att lämna kommunen.

För att stärka äldres möjligheter till en meningsfull vardag, minska ensamheten och främja hälsan har vi öppnat Tyresös första träffpunkt för äldre, centralt belägen i Bollmora. Behovet är dock fortsatt stort även i andra kommundelar och för grupper som inte tillhör det normativa samhället som exempelvis funktionsnedsatta äldre och HBTQ-gruppen. Vi Socialdemokrater vill därför öppna fler träffpunkter och träffpunkter med öronmärkt verksamhet för vissa grupper.