Trygghet

Alla ska kunna känna sig trygga i Tyresö. 

Vi vet att det finns Tyresöbor som upplever otrygghet. Om det beror på otrygga platser, kriminalitet eller våld i nära relation är vår vision att stärka tryggheten i hela vår kommun.

Vi socialdemokrater vill:

  • Verka för att en polisstation öppnar i Tyresö.
  • Etablera kameraövervakning på otrygga platser.
  • Fortsatta satsningen på avhopparverksamhet.
  • Förbättra belysning på platser som upplevs otrygga.
  • Fortsätta satsningen på fältassistenter. 
  • Fortsätta satsningen på tjej- och kvinnojourer.

Vi socialdemokrater vill bekämpa kriminalitet både på kort och lång sikt. På kort sikt genom t.ex. kameraövervakning, mer polisnärvaro, avhopparverksamhet samt tryggare och bättre upplysta offentliga miljöer.

Det långsiktigt mest effektiva sättet att skydda människor från brott är att se till att brottet aldrig äger rum. De sociala och förebyggande insatserna för att motverka att unga människor hamnar i kriminalitet måste därför fortsätta att öka. Trygga sammanhang i familjen, civilsamhället, idrotten och skolan är avgörande för barn och ungas utveckling. Vi vill därför fortsätta den inslagna vägen med satsningar på skola, jobb, fritidsgårdar, föreningsliv och fältassistenter.

Vi socialdemokrater vill utveckla kommunens arbete mot mäns våld mot kvinnor. Genom satsningar på tjej- och kvinnojourer och en en samverkan kring ungdomsutbildningar i frågor rörande våld i nära relation kan vi stärka vår arbete mot mäns våld mot kvinnor.