Skola

Vi Socialdemokrater vill ge varje barn samma förutsättningar att lyckas i livet, oavsett bakgrund, situation eller vilken skola man går på. Arbetet för ett jämlikt samhälle börjar i skolan. Alla skolor i Tyresö ska vara bra skolor. 

Vi socialdemokrater vill:

  • Öka personaltätheten av behörig personal i fritidshem, förskola och grundskola
  • Fortsätta höja kunskapsresultaten och minska klyftorna mellan skolor
  • Minska antal barn i barngrupper och klasser
  • Införa skolfrukost i alla skolor
  • Arbeta för bättre arbetsmiljö och kompetens inom förskola och skola genom ökad bemanning, arbetskläder och kompetensutveckling
  • Att läxhjälp ska finnas på alla skolor i anslutning till skoldagen
  • Fortsatta arbetet för att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan
  • Fortsatta investeringarna för att rusta upp skolor och förskolor

Sveriges bästa skolkommun

Fler skickliga lärare och pedagoger stärker fritidsverksamhetens, förskolans och skolans möjligheter att ge mer tid och stöd till varje barn samt att anpassa undervisning och social utveckling till varje barns enskilda behov. På så sätt skapar vi goda förutsättningar att stärka alla barns möjlighet till en bra skolgång. 

I vår skola strävar vi efter att kompensera för de strukturella omständigheter som påverkar barns möjligheter negativt. Föräldrars ekonomi, utbildning, tid eller engagemang ska inte vara en avgörande för hur väl barn lyckas i skolan. Därför vill vi satsa på bland annat läxhjälp, skolfrukost, undervisning i mindre grupp och resursskola.

Vi vill fortsätta göra generella förbättringar i skolmiljöer genom att rusta upp och i vissa fall bygga nya skolor där detta behövs Den fysiska miljön har stor betydelse för barns och ungas lärande, hälsa och utveckling. Detta gäller särskilt de barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Alla Tyresös skolor och förskolor ska ha stimulerande och anpassade lärmiljöer som väcker nyfikenhet och underlättar lärandet. En viktig del i detta är att skapa giftfria miljöer. 

Regelverket kring de fristående skolorna behöver skärpas och vinstjakten stoppas. Det är dags att göra upp med den naiva synen på avregleringar och konkurrens inom skolan. Vi vill fördela skolpengen utifrån det ansvar skolan tar. De skolor som tar ett större ansvar ska få en större skolpeng och kompensation för sitt arbete för den jämlika skolan.