Kommunplan och budget 2020

I budgeten som vi presenterar för nästa år har vi identifierat både utmaningar och välfärdssatsningar. Utmaningarna för kommunen framöver ligger bland annat i att Tyresö kommun kommer att växa kraftigt under de kommande åren. Med fler kommuninvånare växer kraven på de kommunala verksamheterna och behovet av fler lokaler för exempelvis skola och äldreomsorg. Till detta innebär en större befolkning ett ökat behov av bättre kommunikationer. Utöver utmaningarna med en växande befolkning har kommunen en uppbyggd pensionsskuld som måste hanteras.

Åtgärder omfattar bland annat:
– nämnderna ges ett större ansvar genom att löpande redovisa prognostiserad budget och vid behov inkomma med åtgärdsplaner för att hålla sin budget i balans
– resurser prioriteras om från central förvaltning till verksamheter närmast medborgarna
– externa konsulter och inhyrd personal ska minskas i verksamheterna
– verksamheter som kan ske i samordning med andra kommuner ska i möjligaste mån göra det
– systemlösningar i skolan ska samordnas
– en uppdaterad inköps- och upphandlingspolicy tas fram.
– Politiska prioriteringar inkluderar bland annat:
– 5,0 mnkr i tillförs till skolan att ska bättre möjligheter att stödja barn i behov av särskilt stöd samt att öka personaltätheten 
– omsorgen om personer med funktionshinder får ett anslag på 4,9 mnkr för driftskostnader för två nya gruppbostäder
– kultur- och fritidsnämnden tillförs 840 tkr för ökande kapitalkostnader för utvecklingen av Alby friluftsområde
– Ombyggnation av ridhus i Fårdala är budgeterat i investeringsprogrammet för år 2020. Bedömning som nu görs är dock att ridhuset kommer tillträdas i början av 2021. Därför läggs 3,5 mnkr in som en utökning från 2021
– för att upprätthålla hög kvalitet i förskolan samt möjliggöra små barngrupper och god personaltäthet tillförs förskolan ett riktat långsiktigt anslag på 1,9 mnkr
– satsning på fritidshemmens verksamhet om 2,0 mnkr 
– i grundskolans tidigare årskurser görs en utökad lässatsning 
– individ- och familjeomsorgen tillförs 5 mnkr för en treårig satsning för förstärkt förebyggande arbete riktat barn och ungdomar
– äldreomsorgen tillförs medel om totalt 1,3 mnkr för att återinföra en anhörigkonsulent
– satsning på fler sommarjobb på 0,5 mnkr
– bibliotek, kultur och fritid tillförs totalt 1,3 mnkr för att öka tillgängligheten till kulturskolan, öppnande av ett sportotek samt att möjliggöra söndagsöppet på biblioteket i Tyresö centrum
– budgeten ökas tillfälligt med 0,2 mnkr för att påskynda byten av äldre lampor till moderna LED-lampor med lägre energiförbrukning
– för genomförandet av måltidspolicyn fördelas 1,4 mnkr till förskola och grundskola för att möjliggöra ekologisk frukt i förskolan och en höjning av måltidsschablonen i grundskolan.
För att läsa kommunplanen i sin helhet kan ni ta del av den genom denna länk: https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-05-28