Handlingsplan för kemikaliefria förskolor och skolor

För Tillsammans för Tyresö är det en viktig politisk ambition att minska de farliga kemikalier som finns i vår vardag. Målet är en giftfri förskola och skola där barnen inte påverkas negativt av sin närmiljö. Därför har nu barn- och utbildningsnämnden tagit fram en handlingsplan för hur de kommunala förskolorna och skolorna ska jobba för att minska barns exponering för skadliga kemikalier. Fokus ligger på att fasa ut ämnen med särskilt skadliga egenskaper, som hormonstörande samt allergi och cancerframkallande ämnen.

Handlingsplanen ligger i linje med Agenda2030 och hur Sverige ska arbeta utifrån den ekologiska dimensionen och har arbetats fram utifrån Naturskyddsföreningens projekt ”Giftfri förskola”.

I handlingsplanen finns åtgärder som ska hjälpa Tyresö kommuns förskolor och skolor att bli kemikaliesmarta. Det handlar till exempel om att införa nya rutiner vad gäller handtvätt, dammsugning och vädring eller utrensning av , läromedel,  leksaker och förbrukningsinventarier som innehåller giftiga kemikalier. Mer långsiktiga åtgärder är att byta ut gamla möbler och PVC-golv och titta på upphandlingsavtal, ombyggnationer och renovering av lokaler.

Åtgärderna i handlingsplanen berör alla kommunala förskolor och skolor i Tyresö men privata förskolor och skolor rekommenderas även ta del av den. På så sätt kan fler barn i Tyresö ta del av goda förskolemiljöer.
– Vårt mål är tydligt, Tyresös barn ska vistas i giftfria förskolor och skolor och inte påverkas negativt av sin miljö och genom denna handlingsplan, säkerställer vi det arbetet och verksamheterna ges bra stöd i arbete för att nå målet om kemikaliefria miljöer. Den här handlingsplanen, tillsammans med kommunens måltidspolicy är viktiga steg i omställningen mot ett mer hållbart samhälle, säger Jannice Rockstroh (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.