Ny budget för Tyresö kommun med fokus på balans och fyllda lador

Tyresö kommun har under flera år haft svårigheter att uppnå de ekonomiska målen och redovisar ett kraftigt underskott för 2018. Det nya styret, Tillsammans för Tyresö, har som en av våra främsta prioriteringar att skapa en långsiktigt hållbar budget som tar ansvar för dagens välfärd och framtidens investeringar.

När det stod klart efter valet i höstas att Tillsammans för Tyresö (S, L, MP) skulle ta över styret i Tyresö kommun beslutade vi oss i nya koalitionen att genomföra en skattehöjning för att initiera arbetet med att skapa en budget i balans som var långsiktigt hållbar.

Nu presenterar Tillsammans för Tyresö en budget för nästa år i vilken vi identifierar både utmaningar och välfärdssatsningar. Utmaningarna för kommunen framöver ligger bland annat i att Tyresö kommun kommer att växa kraftigt under de kommande åren. Med fler kommuninvånare växer kraven på de kommunala verksamheterna och behovet av fler lokaler för exempelvis skola och äldreomsorg. Till detta innebär en större befolkning ett ökat behov av bättre kommunikationer. Utöver utmaningarna med en växande befolkning har kommunen en uppbyggd pensionsskuld som måste hanteras.

För att Tyresö kommuns ekonomi ska komma i balans och vara långsiktigt hållbar under en längre tid behöver kommunen fylla ladorna inför kommande välfärdsutmaningar och dämpad konjunktur och föreslår därför ett överskottsmål om 2,5 procent de kommande tre åren.

För att nå upp till målen om ett överskott i budgeten föreslår Tillsammans för Tyresö, utöver den tidigare skattehöjningen, en rad effektiviseringar på central förvaltning. I dessa effektiviseringar ingår bland annat att:
• nämnderna ges ett större ansvar genom att löpande redovisa prognostiserad budget och vid behov inkomma med åtgärdsplaner för att hålla sin budget i balans
• resurser prioriteras om från central förvaltning till verksamheter närmast medborgarna
• externa konsulter och inhyrd personal ska minskas i verksamheterna
• verksamheter som kan ske i samordning med andra kommuner ska i möjligaste mån göra det
• systemlösningar i skolan ska samordnas
• en uppdaterad inköps- och upphandlingspolicy tas fram.

– SKL varnar för kommunernas ekonomier de kommande åren när vi blir fler barn och fler äldre. Tyresö kommun lägger en budget som inte lånar av framtida generationer utan som tar ansvar och är långsiktigt hållbar. Till detta är det viktigt att ha initierat ett arbete där kommunens resurser, skattebetalarnas pengar, prioriteras till de verksamheter som ligger närmast medborgarna, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

-Nu är det viktigt att få ordning och reda i ekonomin, och det arbetet har bara börjat. När vi har fått kontroll på kostnaderna måste vi skapa utrymme i ekonomin för både prioriterade satsningar inom skola och omsorg, samt den skattesänkning vi successivt avser att göra, säger Mats Lindblom (L), kommunstyrelsens vice ordförande.

– Vi kommer att ha en budget i balans, med insatser för de barn och unga som behöver mest stöd och givetvis också fortsatta satsningar på miljö- och klimatområdet. Det krävs rejäla tag om Tyresö ska kunna vara med i den nödvändiga klimatomställningen, säger Marie Åkesdotter (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet.

Här kan du läsa budgeten i sin helhet: https://www.tyreso.se/download/18.cfac4d716951d944dd834eb/1552380404807/TYRESO_KOMMUN_KOMMUNPLANutanextrasidor.pdf