Ny förskola vid Akvarievägen

Tyresö är i behov av fler förskoleplatser. Fler förskolor behöver byggas för att minska barngruppernas storlek och befintliga förskolor måste rustas. Vi socialdemokrater anser att det är politikens ansvar var, när och hur det byggs.

Vi socialdemokrater välkomnar planerna på en ny förskola vid Akverievägen. Det är många år sedan en detaljplan för ny förskola arbetades fram, och behovet är stort. Under många år tillkom inte en enda ny förskoleavdelning, utan lika många som startades lades också ner. Samtidigt ökade nyttjandegraden i förskolan (alltfler barn går i förskola) och vi blir ständigt fler i kommunen. Hittills har vi sett hur den moderatledda alliansen löser situationen med barack-lösningar.

Den nya förskolan vid Akvarievägen, med åtta avdelningar, är till stor del en ersättningsförskola för ”Båten” som planeras att rivas för att bereda plats för nya bostäder i Norra Tyresö Centrum.  Barn- och utbildningsförvaltningen gav tidigare signaler om att ”Båten” inte behövdes, trots att det idag går barn där och trots att 1000 nya bostäder skulle byggas i området. Därför är vi särskilt glada för att en ny förskola i centrumnära läge nu planeras. Den nya förskolan kommer förhoppningsvis också innebära att barackerna på Stimmets skola kan plockas bort.

Vi är däremot inte övertygade om att det är den bästa placeringen som föreslagits för förskolan på Akvarievägen och har därför föreslagit att det ska utredas andra alternativ inom samma område, i direkt anslutning till Stimmets skola. Där är marken öppen och används inte i särskilt stor utsträckning som rekreationsyta. Tyvärr vill inte den moderatledda alliansen utreda andra alternativ och lösningar.

Här kan du ta del av det brev som Anita Mattsson (S) Oppositionsråd i Tyresö skrivit till närboende i området och här hittar du vårt yttrande i MSU.