Pressmeddelande: Svårt ekonomiskt läge i Tyresö

Pressmeddelande från Tillsammans för Tyresö; Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

2018-11-06

 

Svårt ekonomiskt läge i Tyresö

Tyresö kommun står under de närmaste åren inför ett mycket svårt ekonomiskt läge. Trots att situationen varit känd en längre tid, har de ansträngningar som gjorts av den tidigare majoriteten inte varit tillräckliga för att upprätthålla en hållbar ekonomi. Engångsintäkter från markförsäljningar har under flera år använts till att täcka upp driftbudgeten, alltså verksamheternas löpande kostnader. Dessa intäkter borde istället ha avsatts för framtida investeringsbehov.

De kommunala verksamheterna förväntas göra underskott med ca 67 miljoner kronor. Mest bekymmersamt är läget inom grundskola och äldreomsorg.  Prognosen för 2018 visar ett på ett resultat nära noll, vilket är ca 30 miljoner kronor under budget. Dessvärre väntas prognosen försämras ytterligare genom minskade intäkter från markförsäljningar på ca 5 miljoner kronor, samt en realisationsförlust genom försäljningen av vindkraftsbolaget på ca 14 miljoner kronor.

Tyresö står inför mycket stora investeringsbehov, främst inom skola, infrastruktur och äldreomsorg. Detta kommer att sätta ytterligare press på ekonomin de kommande åren. Med undantag av år 2017 har kommunen under de senaste sex åren inte uppnått överskottsmålet på 2 procent, vilket anses minimum för att klara en god ekonomisk hushållning. Ett sådant överskott krävs för att klara framtida investeringar och den upparbetade pensionsskulden utan att drastiskt öka låneskulden. En ändring av det nuvarande skatteutjämningssystemet kommer även att minska kommunens intäkter med 23 miljoner kronor fr o m 2020.

Det kommer krävas ett omfattande långsiktigt och genomgripande effektiviseringsarbete för att vända trenden och få ordning på ekonomin. Därför har det nya styret, ”Tillsammans för Tyresö”, med Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet föreslagit att genomföra en skattehöjning på 45 öre för 2019. En skattehöjning är nödvändig för att förbättra kommunens ekonomi på kort sikt och för att kunna förstärka skolan, äldreomsorgen samt miljö- och klimatarbetet redan under nästa år. Det nya styret påpekar dock att det handlar om en tillfällig lösning och ambitionen är att sänka skatten när det ekonomiska läget ser mer stabilt ut.

 

– Det handlar om att ta ansvar, säger Anita Mattsson (S), kandidat till kommunstyrelseordförande. Tyresö har en svag ekonomi och vi kan inte blunda för verkligheten. Det behövs krafttag för att inte driva kommunen än längre ner i skuldfällan. Vi behöver också kunna stärka kvaliteten i skolan, där läget är allvarligt idag.

– Vi måste säkra kvaliteten och kunna bibehålla ambitionsnivåerna i våra kärnverksamheter, säger Mats Lindblom (L), vice ordförande i kommunstyrelsen. Morgondagens tyresöbor ska inte behöva betala välfärden för dagens tyresöbor. Vi kommer omgående starta upp ett genomgripande förändringsarbete i kommunen, för att långsiktigt skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi. Liberalernas målsättning är att så snart det är möjligt gradvis sänka skatten till dagens nivå eller helst lägre.

– Vi måste omgående sätta fart på miljö- och klimatarbetet, säger Marie Åkesdotter, gruppledare (MP). Dels med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, och dels för att sänka utsläppen så att vi kan bidra till att nå de nationella målen. Klimatfrågan är en ödesfråga och i Tyresö finns mycket att göra.

 

 

Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Anita Mattsson, kandidat till kommunstyrelseordförande

070-488 92 63

anita.mattsson@tyreso.se

Christoffer Holmström, politisk sekreterare

070-752 22 75

christoffer.holmstrom@tyreso.se
Kontaktuppgifter Liberalerna
Mats Lindblom, vice kommunstyrelseordförande
070-488 91 74
mats.lindblom@liberalerna.se
Åsa de Mander, politisk sekreterare

070-565 14 77

asa.demander@liberalerna.se

Kontaktuppgifter Miljöpartiet

Marie Åkesdotter, gruppledare

070-494 89 00

marie.akesdotter@mp.se

Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare

073-617 33 89

hampus.rubaszkin@tyreso.se