Prognostiserat överskott på 40,4 miljoner kr

God ekonomisk hushållning skapar goda förutsättningar för att rusta Tyresö kommun för framtiden. Sedan S, tillsammans med Mp och L, tog över makten i våras har Tillsammans för Tyresö lyckats vända ett underskott på 24,4 miljoner kronor till ett prognostiserat överskott om 40,4 miljoner kronor. En prognostiserad resultatförbättring om 64,8 miljoner kronor.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1970175&fbclid=IwAR2zbEyUQlYVyi2yvdMIpP6vr1Jg526-WMs0FbhPulJQnQJZD4Wb2xl7RTc

En stor del av denna resultatförbättring är på grund av den skattehöjning som Tillsammans för Tyresö genomförde på cirka 55 miljoner kronor men också på grund av effektiviseringsåtgärder som sattes igång efter årsskiftet som ytterligare har skapat ett utrymme på cirka 40 miljoner kronor, varav 30 miljoner har satsats på bland annat skola och äldreomsorg.

Detta skedde i våras. I juni beslutade kommunfullmäktige om att anta Tillsammans för Tyresös budget för 2020 vilket innehöll ytterligare effektiviseringsåtgärder. I dessa åtgärder ges nu nämnderna ett större ansvar att löpande redovisa prognostiserad budget och vid behov inkomma med åtgärdsplaner, resurser flyttas från central verksamhet till verksamhet närmast medborgarna, kommunen ska minska på externa konsulter och inhyrd personal, mer samordning av verksamheter ska ske, en uppdaterad inköps- och upphandlingspolicy ska tas fram och ingen ny tjänst tillsätts i kommunens förvaltning utan att man har gjort en behovsprövning av tjänsten.

Utöver detta kommer den politiska verksamheten effektiviseras genom att kommunen minskar antalet möten, konferenser ska hållas i kommunens lokaler och det ska serveras skolmat, övernattningar ska i största mån undvikas samt bättre använd kontorsyta genom att flera delar kontor. Dessa beslutade och kommande åtgärder kommer rusta kommunen än bättre för framtiden genom att det kommer att ge oss ett prognostiserat överskott på 2 procent i år och 2,5 procent till 2020.

Med en effektivare ekonomisk hushållning kan vi fortsätta våra satsningar på våra skolor, äldre och på övrig välfärdsverksamhet och så småningom påbörja en återställning av skattesatsen.