Sofiebergsskolan; Detta har hänt:

Sofiebergskolans framtid har blivit en av valrörelsens hetaste frågor. Moderaterna har anklagat oss socialdemokrater för att sprida lögner. Vi hävdar bestämt att det inte stämmer och vi vill därför redogöra för de turer som varit kring Sofiebergskolan och varför vi anser att skolan riskerar nedläggning ifall inte rätt politiska prioriteringar görs.

– 19 oktober 2011. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om stadieindelning på kommunens skolor. Sofiebergsskolan ska ha undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Tidigare var skolan F-5.
https://insynsverige.se/tyreso-barn/sammantrade?date=2011-10-19 under §44

– 29 november 2013. Anki Svensson (M) kallar barn- och utbildningsnämnden till sammanträde, med förslag om att lägga ner Sofiebergsskolans mellanstadium. Beslutet ska enligt förslaget fattas den 4 december. Ingen dialog har skett med föräldrar.

– 3 december 2013. Tyresö Nyheter publicerar nyheten om planerna för nedläggning av Sofiebergsskolans mellanstadium. Förvånade föräldrar som inte har hört någonting alls reagerar starkt. Massiva protester från föräldrar följer, med bland annat namninsamling. Stora oklarheter råder kring vart barnen ska ta vägen. http://www.tyresonyheter.nu/upload/articlefile/4/648497/2013_8.pdf

– 4 december 2013. Barn- och utbildningsnämnden, ordförande Anki Svensson föreslår fatta beslut om att lägga ner mellanstadiet på Sofiebergsskolan av ekonomiska skäl, samt en ombyggnation av Fornuddens skola. På Socialdemokraternas begäran återremitteras ärendet pga bristande underlag och att samråd ska ske med föräldrarådet.
https://insynsverige.se/tyreso-barn/sammantrade?date=2013-12-04 under §100

– 12 februari 2014. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder. Inga klara besked om framtiden för Sofieberg. Årskurs 6 flyttar till kumla till hösten 2014 och övriga mellanstadiet beslutas utredas vidare. Den ändå tänkta avvecklingen av mellanstadiet förklaras med att elevunderlaget riskerar bli för litet för att klara kostnaderna för hyra av lokaler. Socialdemokraterna varnar för att otydliga besked och avsaknad av en tidplan riskerar att leda till att föräldrar inte vågar välja Sofiebergsskolan, vilket kan få förödande konsekvenser.
https://insynsverige.se/tyreso-barn/sammantrade?date=2014-02-12 under §4

– Februari 2014. Anki Svensson skriver i ett mejl till föräldrarna i Sofieberg. ”Jag och Alliansen kommer inte att göra någon förändring inom Trollbäckens skolor innan det finns en komplett utredning där det tydligt framgår vart Sofiebergsskolans elever ska få plats vid en eventuell förändring.”

– 18 februari 2014. Tyresö Nyheter visar att det aldrig gått fler elever på skolan. 2013 går 171 elever på skolan, 2006 var det 148. De uppkomna ekonomiska problemen består i moderaternas hyressättningsmodell, hävdar Jannice Rocksroh (S) gruppledare i barn- och utbildningsnämnden. ”Sanningen är att moderaterna infört ett hyressättningssystem som gör små, trygga skolor olönsamma. Efter att ha utrett frågan ett år kan man fortfarande inte ge besked om skolans framtid, det är dåligt, barn och föräldrar har rätt till trygghet. Och nu kan man inte ens lova att utbyggnaden vid Fornuddens skola blir av.”
http://www.tyresonyheter.nu/upload/articlefile/6/648496/2014_1.pdf

– 6 mars 2014. Anki Svensson deklarerade i kommunfullmäktige att små skolor inte är bra skolor. ”Vi får inte glömma bort vad som är ett kanske ett litet större problem med Sofiebergsskolan och det är att de har en-parallelliga klasser vilket inte ger rektor rätt förutsättningar för att driva en god pedagogik för eleverna där. Det finns inga en-parallelliga skolor, mer än på landet, nuförtiden.”

Socialdemokraternas gruppledare Martin Nilsson: ”Vi Socialdemokrater är tvärtom övertygade om små skolor kan bidra till mångfalden. För många elever och föräldrar bidrar dessa skolor till närhet mellan lärare och elever som ger trygghet och bra skolresultat. Därför vill vi ha kvar Sofiebergsskolans mellanstadium.” Att små skolor skulle ha sämre resultat visar inte heller den forskningssammanställningen som Skolverket gjort om små och stora skolor: ”Ett viktigt resultat från studien är att inga stora skillnader kan konstateras mellan små och stora grundskolor trots mycket skilda förutsättningar”, säger verket i sin sammanfattning om kunskapsresultaten.

Valrörelsen 2014. Moderaterna har fortfarande inte lämnat besked om nedläggningen av Sofiebergsskolans mellanstadium, utan har lagt frågan på is till efter valet. Moderaterna valde att inte lämna besked om skolans framtid i valrörelsen.

– 9 september 2014 Tyresö Nyheter. Socialdemokraterna går ut i en kampanj för att behålla Sofiebergsskolans mellanstadium. ”Vi vill vara tydliga med vad vi tycker. Vi tror på att små skolor kan vara väldigt bra för att ge trygghet och utveckling för många elever. Att ta bort skolan skulle begränsa valmöjligheten.” säger Jannice Rockstroh (S) gruppledare i barn- och utbildningsnämnden. Socialdemokraterna delar också ut ett brev i Sofieberg där det framgår att man vill behålla Sofiebergs mellanstadium, som hotas av nedläggning.
http://www.tyresonyheter.nu/upload/articlefile/3/648496/2014_6.pdf

– 12 september 2014, två dagar innan valet. Fredrik Saweståhl (M) kommunstyrelsens ordförande delar ut ett brev i Sofieberg under rubriken ”S ljuger om Sofiebergsskolan”. Han fortsätter ”I ett utskick påstår Socialdemokraterna att Sofiebergsskolans mellanstadium ska läggas ner. Inget kunde vara mer felaktigt” Brevet går att läsa i Tyresö Nyheter september 2018
http://webnews.textalk.com/upload/articlefile/4/734433/2018_6.pdf

– 21 januari 2015. Swecorapporten presenteras för Barn och utbildningsnämnden. Där föreslås en ny stor skola i Trollbäcken. Barn och utbildningsnämnden beslutade att påbörja projektering av en ny skola i Trollbäcken (senare Fornuddsparken). Socialdemokraterna yrkade istället på att förstudien skulle vara utformad med förutsättningen att Sofiebergsskolan förblir en F-6 skola enligt tidigare politiskt fattat beslut. Detta röstades ner.
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1783696

– 28 januari 2016. Kommunfullmäktige sammanträder. Fredrik Saweståhl (M) berättar vad han anser om små skolor. ” ”En skola får inte bli för liten. Har man till exempel en 1-parallellig skola, ja då har man öppnat för en dålig skola. Då har läraren ingen kollega. Då har läraren ingen att prata med, som gör samma sak som den gör. Så kan vi inte ha det. Det är konsekvenserna av att göra för små skolor. Det är heller inte ekonomiskt hållbart.”
https://www.tyreso.se/organisation–styrning/insyn-och-paverkan/sammantraden-och-protokoll/webbsandningar.html
28 januari 2016, ärende 12. (ca 3:30:20 i klippet)

Våren 2016 lades Sofiebergsskolans mellanstadium ner. Vi har inte lyckats hitta några beslut kring detta, men nedläggningen är ett faktum.

– 15 mars 2016. Barn- och utbildningsnämnden antar ett Pedagogiskt program. Där står bland annat ” Eleverna ska kunna gå hela sin grundskoletid i en och samma skola. Det skapar förutsättningar för skolan att följa och följa upp elevernas lärande under grundskoletiden.”
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1836945

– 9 januari 2018 Kommunstyrelsen antar en lokalförsörjningsplan. Här framgår att skolor bör vara F-9
https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-01-09 under §8

– 10 april 2018. Kommunstyrelsen fattar beslut om att bygga en ny F-9 skola byggs i Fornudden. Skolan ska rymma 816 elever. Alltså betydligt fler än som idag går i Fornuddens skola (ca 360) och Sofiebergsskolan (ca 170). Elevunderlaget väntas inte öka nämnvärt. Slutsatsen är att med nya Fornuddens skola blir överkapaciteten betydligt högre än det antal elever som idag går på Sofieberg.
https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-04-10 under §59

– 20 juni 2018 Barn- och utbildningsnämnden godkänner underlag till lokalförsörjningsplan. Under planperioden som sträcker sig till 2031 kommer antalet lågstadiebarn i Trollbäcken att öka till 75 fler än idag, och antalet mellanstadiebarn kommer att minska med 70 elever mot idag. (Området kallas Väst i kommunens rapport.)
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1940513

– 29 augusti 2018. Barn och utbildningsnämndens får på ordförandens uppdrag en redogörelse om att alla kommunens skolor bör vara F-9 skolor. Muntlig redovisning som ej protokollförts.

Slutsats:

Utifrån detta kan man dra slutsatsen att den nya skolan i Fornudden inte behövs för att täcka de framtida behoven av skolplatser. Barn- och utbildningsnämnden har också tydligt tagit ställning för att kommunens skolor ska vara F-9 skolor. En nedläggning av Sofiebergsskolan är alltså sannolikt med moderat politik. Tjänstemän har också sagt att ”i dagsläget finns inga planer på att lägga ner Sofiebergsskolan”. Men de har också bekräftat att skolan är tänkt att vara evakueringsskola i det fall att Kumla skola renoveras. Skolbyggnaden skulle alltså finnas kvar under den period den behövs till annan verksamhet. Vi Socialdemokrater kan alltså med fog hävda att Sofiebergsskolan riskerar att läggas ner.