Äldreomsorg

Att bli äldre i Tyresö ska vara tryggt, fullt av gemenskap och glädje.

Vi socialdemokrater vill:

 • Heltidsanställningar ska vara norm – timanställningar ska minimeras.
 • Fortsatt fokus på arbetsmiljö.
 • Alla som möter de äldre ska ha bra kunskaper i svenska språket.   
 • Fler omsorgsavdelningar som behärskar fler språk. 
 • Vi vill verka för en större andel kommunala äldreboenden – stoppa privatiseringen av äldreomsorgen i Tyresö – Björkbacken ska förbli kommunalt. 
 • Utbyggnaden av äldreboendeplatser ska motsvara behovet.
 • Fler trygghetsboenden.
 • Fortsatt fokus på hög kontinuitet inom hemtjänsten – begränsa antalet olika ansikten de äldre möter.
 • Bryt ensamhet och isolering. Öppna ytterligare träffpunkter i fler kommundelar.
 • Ökat ekonomiskt stöd till pensionärsorganisationerna.
 • Ha god samverkan med kommunens pensionärsorganisationer och kommunala pensionärsrådet.
 • Bra mat till alla omsorgstagare – kommunens måltidspolicy ska garantera god kvalité inom äldreomsorgen.
 • Arbeta för att minska det digitala utanförskapet bland äldre. 
 • HBTQ-certifiera all kommunal verksamhet som möter våra äldre.
 • Ytterligare stärka anhörigstödet.
 • Införa kontaktperson/lots för bättre vägledning i kontakt med kommun och region.
 • Satsa på Npf (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)-kompetens inom äldreomsorgen.
 • Utöka möjligheten till fast omsorgskontakt.
 • Vi vill stärka kvaliteten i omsorgen genom att använda oss av LOU-upphandlingar istället för en marknadsinriktad LOV-lagstiftning.

Nedan beskriver vi mer ingående hur vi vill utveckla äldreomsorgen i Tyresö. Klicka här om du vill läsa en sammanfattning.

Att bli äldre i Tyresö ska vara glädjande, det ska vara värdigt och med möjlighet att fortsätta leva ett gott liv.

Vissa äldre har av förklarliga skäl svårare att klara sina behov själva. Det kan handla om sjukdom, krämpor eller ensamhet. För detta behöver vi bygga upp ett ordentligt skyddsnät.  Vi Socialdemokrater vill därför fortsätta den äldrepolitik där vi, i samverkan med pensionärsorganisationer, fortsätter skapa ett bättre liv för äldre, med meningsfull vardag och god omvårdnad. 

En viktig del i omsorgen om de äldre är att förbättra arbetsvillkoren. Anställda ska erbjudas heltid och osäkra anställningar som timanställningar ska minimeras. Kompetensutbildning ska vara en naturlig del av all verksamhet. För att höja kvaliteten i verksamheten ska möjligheterna till utbildning och utveckling utökas under kommande period. En del i detta är att arbeta för att alla som möter de äldre ska ha bra kunskaper och utbildningsmöjligheter i svenska språket. 

Vi Socialdemokrater tycker om valfrihet. Därför vill vi att det ska finnas en riktig valfrihet. Information om vad som erbjuds ska vara enkel och tillgänglig.  De som vill ha hjälpa ska kunna välja vem som ger dem stöd och vad de vill ha hjälp med. Det ska gå att välja mellan kommunala och privata utförare. Därför säger vi nej till högerförslaget att avveckla det sista kommunala äldreboendet, Björkbacken. Vi är motståndare mot att på så sätt tvinga de av kommunens äldre som vill ha ett tryggt kommunalt boende att lämna kommunen. Därför vill vi planera för fler kommunalt ägda och drivna äldreboende i framtiden.

Vi socialdemokrater ser ett ökat behov av äldreboendeplatser i kommunen eftersom antalet äldre ökar. Vi vill inte tillbaka till tiden när Moderaterna styrde och Tyresö kommun tvingades att placera äldre i andra kommuner på grund av platsbrist. Vi vill att antalet äldreboendeplatser ska motsvara behovet. Äldre har rätt till ett tryggt boende. Därför behöver vi fler trygghetsboenden runt om i kommunen, exempelvis ett i Krusboda. 

De senaste åren har Tyresö förstärkt personalkontinuiteten i hemtjänsten och kommunen ligger nu i topp i att begränsa antalet olika vårdanställda som de äldre möter i sin omsorg. För oss socialdemokrater är det viktigt att äldre som har hemtjänst möter personal som de känner igen, det ökar tryggheten. Vi kommer fortsätta jobba för en hög personalkontinuitet.

För att stärka äldres möjligheter till en meningsfull vardag, minska ensamheten och främja hälsan har vi öppnat Tyresös första träffpunkt för äldre, centralt belägen i Bollmora. Behovet är dock fortsatt stort även i andra kommundelar och för grupper som inte tillhör det normativa samhället som exempelvis funktionsnedsatta äldre och HBTQ-gruppen. Vi Socialdemokrater vill därför öppna fler träffpunkter och träffpunkter med öronmärkt verksamhet för vissa grupper. 

Vi socialdemokrater vill bekämpa ensamhet genom fler insatser. Vi vill bland annat ta fram en ITstrategi som syftar till att minska det digitala utanförskapet bland många äldre. Målet är att skapa bättre kunskap hos äldre hur man använder digitala verktyg för att umgås.

Den som behöver omsorg ska inte behöva jaga runt eller vara en detektiv. Därför vill vi fortsätta stärka anhörigstödet. Detta stöd är viktigt för många som behöver hjälp i att hitta rätt i omsorgen. Med utvecklat anhörigstöd kan vi fortsätta förbättra kontakten mellan kommunen och omsorgstagare. 

Under mandatperioden har vi:

 • Inlett ett arbete för att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att vidareutbilda sig på arbetstid.
 • Startat dagverksamheten Björkträffen.
 • Genomfört balansskola för äldre samt beslutat om att erbjuda fler tillfällen.
 • Anställt en anhörigkonsulent.
 • Öppnat vård- och omsorgsboende, Villa Fornudden, i Trollbäcken.
 • Startat radioprogrammet Röster i gryningen.
 • Startat upp kommunens gratisträning för personer 70 år och äldre, Ut och njut.
 • Anställt en välfärdstekniksamordnare för välfärdsteknik och digitalisering.
 • Invigt en träffpunkt för äldre.
 • Installerat trygghetskameror för nattillsyn.
 • Anställt en digital fixare som ska ge teknikstöd till medborgare över 65.
 • Startat upp mötesplatser tillsammans med kultur och fritidsnämnden.
 • Arrangerat anhörigcafé.
 • Gett ut gratis broddar till alla som är över 65.
 • Infört e-inköp för enklare handling för äldre.