Arbete

Alla som kan jobba ska jobba. Vi socialdemokrater vill bekämpa utanförskap och långvarig arbetslöshet av flera skäl. Främst för att det egna jobbet ger fler möjligheter att leva det liv man själv vill. För ekonomiska skäl, för en starkare jämlikhet och för sammanhållningen i kommunen är det viktigt att alla som kan faktiskt arbetar. En stark arbetsmarknad, bra möjligheter till utbildning och en aktiv politik mot arbetslöshet är därför ett grundfundament för ett tryggt och jämlikt Tyresö.

Vi socialdemokrater vill:

 • Öka antal feriejobb under olika lov.
 • Besluta om ett åtgärdspaket för fler i arbete – Satsningar på etableringscentrum, gemensam studie- och yrkesvägledningsorganisation, utökad vuxenutbildning.
 • Öka insatserna för att få fler långtidsarbetslösa i arbete.
 • Öronmärka feriejobb till personer med funktionsnedsättningar.
 • Förlänga det kommunala aktivitetsansvaret tills ungdomen fyller 25 och dubblera resurserna till verksamheten.
 • Utveckla framtidens vuxenutbildning – Förändrat kursutbud med tydligare inriktning mot yrkesutbildning.
 • Bredda innehållet i daglig verksamhet.

Färre ska vara i behov av försörjningsstöd och ungdomar ska inte hamna i långvarig arbetslöshet. Tyresö kommun ska därför jobba aktivt för att fler får utbildning, fler får bättre omställningsmöjligheter och för att fler ska kunna ta de jobb som finns. Kommunen ska också aktivt jobba med att ge unga och långtidsarbetslösa en arbetslivserfarenhet som kan leda till fler möjligheter. Därför ska Tyresö erbjuda fler feriejobb och andra anställningar för att bryta passivitet och bidragsbehov men också för att ge fler värdefull arbetslivserfarenhet.

Samtidigt som vi erbjuder goda möjligheter, stärkande insatser och utbildning ska vi också ställa krav på deltagande, på tillgänglighet för arbetsmarknaden och på att individer aktivt tar emot utbildningsinsatser för att bli mer anställningsbara.

Vi vill också arbeta för en arbetsmarknad i Tyresö som är inkluderande. Genom att till exempel vika feriejobb och aktivt arbeta för att kommunen ska anställa fler personer med funktionsnedsättning så kan också fler få större möjligheter på arbetsmarknaden.

För att identifiera ungdomar som varken studerar eller arbetar och kunna erbjuda utbildning och andra insatser till dessa är det kommunala aktivitetsansvaret viktigt. Genom att dubblera resurserna till den verksamheten kan vi också kraftigt utöka arbetet upp till 25 års ålder.

Sedan Arbetsförmedlingens lade ner sitt kontor i Tyresö har kommunen fått ta ett allt större ansvar i arbetet med att få personer i arbete. Vi vill fortsätta att motverka effekterna av detta genom satsningar på etableringscentrum, gemensam studie- och yrkesvägledningsorganisation och satsningar på vuxenutbildning.

Under mandatperioden har vi:

 • Satsat på Ung i Tyresö, Second Chance School och vuxenutbildningen på C3L.
 • Satsat på Etableringscentrum – en verksamhet med syfte att stötta fler nyanlända personer snabbare ut i egen försörjning.
 • Slutit avtal mellan Centrum för arbete och integration och Tyresö bostäder om arbetsmarknadsinsatser för nyanlända kvinnor.
 • Utökat andelen feriejobb för ungdomar.
 • Startat upp sommarjobbssatsningen Tillsammans för Granängsringen i samverkan med Tyresö bostäder. 40 ungdomar från området fixar i ordning området kring Granängsringen i syfte att bryta utanförskap och skapa trygghet i området.
 • Möjliggjort utbildning i röjsåg för deltagarna i arbetsverksamheten på Sågen.
 • Anställt personer med långvarigt försörjningsstöd som inte kan ta del av Arbetsförmedlingens olika skyddade anställningar.