Bostäder

Vi bygger framtidens Tyresö

En av de största utmaningarna som Tyresö står inför är bostadsbristen. Ungdomar kan inte flytta hemifrån, ensamstående har svårt att hitta en bostad de har råd med och trångboddheten ökar. Detta måste ändras på. Medan partierna till höger i Tyresö vill minska bostadsbyggandet vill vi minska bostadsbristen. När andra partier stoppat bostäder har vi drivit på för bra bostadsprojekt. Vi vill kort sagt bygga så att alla tyresöbor ska kunna bo kvar i sin kommun.

Vi socialdemokrater vill:

 • Bygga fler bostäder.
 • Bygga fler hyresrätter med rimlig hyra.
 • Förhindra utförsäljning av hyresrätter.
 • Möjliggöra för fler småhus och radhus.
 • Verka för kollektivhus.
 • Fortsätta utbyggnaden av säkra och trygga gång- och cykelvägar.
 • Möjliggöra för att kommunens olika centrum i varierande storlek ska finnas kvar och kunna utvecklas.
 • Att hyresgäster ska ges möjlighet till dialog och inflytande vid renoveringar.  
 • Att Tybo inte bidrar till att människor behöver flytta på grund av kraftiga hyresökningar efter renoveringar.
 • Stärka tillgängligheten till Tyresös vatten genom fler strandpromenader och strandnära parkmiljöer.
 • Erbjuda de personer som omfattas av LSS och är av kommunen beviljad insatsen/har behov av bostad med särskild service ska få det behovet tillgodosett inom kommunen.
 • Vi står upp för systemet med förhandlade hyror och säger nej till marknadshyror.
 • Att inte återinföra en fastighetsskatt.
 • Snabba upp handläggningen av bygglov.
 • Föra en aktiv mark- och fastighetspolitik som garanterar att Tyresö kan utvecklas.
 • Öka beredskapen genom ett förstärkt arbete med klimatanpassning och genom att rusta upp våra skyddsrum.

Vi vill bygga för alla tyresöbor. Det innebär att vi behöver planera både för fler radhus, för fler småhus, kollektivhus och för fler hyresrätter. Vi socialdemokrater är säkra på att områden med blandade bostadsformer både skapar större valfrihet för individen och minskad segregation i vår kommun. Därför behövs det hyresrätter i områden med många äganderätter och fler radhus, småhus och bostadsrätter i områden med många hyresrätter.

Vi vill att Tyresö ska vara en kommun för alla. Ung som äldre. Höginkomsttagare som låginkomsttagare. Det innebär att vi behöver bygga billigare för att alla ska ha råd att efterfråga en bostad. Vi vill använda det statliga investeringsstödet för att sänka hyrorna och hoppas kunna återinföra det efter att Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tagit bort det. Med stödet kan hyran i nyproduktionen sänkas med flera tusen kronor i månaden.

Vi vill inte se marknadshyror utan vi vill fortsatt se ett system med förhandlade hyror. Vid renovering av allmännyttiga bostäder ska Tyresö bostäder föra en aktiv dialog med hyresgäster som ska kunna vara med och påverka. Vi ska inte bidra till renovräkningar (kraftig hyreshöjning på grund av renovering som tvingar folk att flytta) och omotiverade hyreshöjningar.

Vi är emot utförsäljningar av allmännyttan. Det innebär i praktiken bara att äldre hyresrätter med lägre hyra tas bort från bostadsmarknaden för allt fler. Det minskar också valfriheten och skapar svårigheter för människor när livet förändras. Vi vill föra en långsiktig politik för att öka kommunens innehav av mark och fastigheter för gemensamma ändamål för bostäder och service för alla.

Miljöerna kring Tyresö Bostäders bestånd måste fortsätta att rustas upp för att skapa mer inkluderande och trevliga miljöer. En skärgårdskommun likt Tyresö måste utveckla den vattennära upplevelsen. Det ska märkas att Tyresö till stor del är skärgård, därför ska vi arbeta aktivt med att tillgängliggöra vattnet. Det ska finnas fler strandpromenader och strandnära parkmiljöer.

Vi socialdemokrater vill stärka beredskapen i Tyresö exempelvis genom ett aktivt arbete med klimatanpassningar och genomen upprustning av våra skyddsrum.

Under mandatperioden har vi:

 • Byggt näst flest hyresrätter i Stockholmsregionen.
 • Färdigställt 1016 hyresrätter, vilket motsvarar 21,3 hyresrätter per 1000 invånare, de senaste sex åren.
 • Inlett ett arbete mot olovlig andrahanduthyrning och kunnat återta 49 lägenheter.

Vi har byggt eller beslutat om att bygga:

 • Gränsvägen 12 – 2 parhus med totalt 4 bostäder.
 • Amaryllis – flerbostadshus om 3-5 våningar med cirka 170-200 bostäder.
 • Bollmorabacken – 400 bostäder.
 • Kryddvägen – 48 lägenheter, 47 rad o parhus, 20 radhus.
 • Prästholmen – flerbostadshus om 3 våningar med cirka 20 lägenheter.
 • Södergården – 230 lägenheter.
 • Bäverbäcken 140 + 190 lägenheter.
 • Wättinge etapp 1 – 300 bostäder.
 • Wättinge etapp 2 – 70 – 100 bostäder.
 • Norra Tyresö centrum – 1000 bostäder.
 • Trollbäckens centrumstråk.
 • Granitvägen.
 • Omvandling östra tyresö.
 • Vallmon – 10 brf:er.
 • Töresjövägen – 34 lägenheter.