Klimat

Tyresös klimatpåverkan ska minskas kraftigt

Vi vill att Tyresö ska bli en fossilfri kommun och vara en kommun med stor biologisk mångfald. Att klimatförändringen och artdöden är några av vår tids största hot är uppenbart. Vi behöver alla arbeta aktivt och snabbare för att nå ett hållbart samhälle, globalt, nationellt, regionalt och lokalt.

Vi socialdemokrater vill:

 • Utveckla direktbusslinjerna. Tätare turer och trafik även på kvällar och helger. Vi behöver också fler och tätare tvärförbindelser.
 • Bygga ut infartsparkeringarna för att enklare resa kollektivt.
 • Att resenärernas biljettpengar ska gå till bättre trafik – inte till misslyckade upphandlingar
 • Göra det billigare för ungdomar att resa med SL, gratis för barn upp till 12 år och lägre taxa när man reser utanför rusningstrafiken.
 • Öka tryggheten i kollektivtrafiken genom att öka andelen synlig personal i trafiken och göra om den fysiska utformningen av stationer och hållplatser. Rusta upp Tyresö centrums station och Gullmarsplan. Underlätta möjligheterna för matavfallsinsamling och återvinning.
 • Underlätta möjligheterna för matavfallsinsamling och återvinning.
 • Utöka antalet el-laddstationer runt om i kommunen och även i Tybos bostadsbestånd.
 • Pröva möjligheten att etablera en tankstation för vätgas.
 • Verka för fler lågenergi- eller nollutsläppshus i kommunen.
 • Att andelen byggnader i trä ökar.
 • Möjliggöra för fler solceller i kommunen. Utöka antalet solpaneler och gröna tak på kommunala byggnader.
 • Underlätta för bilpooler och annan delningsekonomi.
 • Underlätta för stadsodlingar.
 • Omvandla gräsmattor till ängsmark.
 • Värna värdefull natur.
 • Att barn ska enkelt och tryggt kunna ta sig till naturområden från sin skola.

Nedan kan du läsa mer ingående om hur vi vill utveckla Tyresös klimatpolitik. Klicka här om du istället vill läsa en sammanfattning av vår klimatpolitik.

Tyresö kommun och Tyresö Bostäder ska vara föredömen gällande förnyelsebar energi och energieffektiviseringar. Vi Socialdemokrater vill snabba på och utveckla en genomgång av alla kommunens lokaler för att minska energiförbrukningen genom modern teknik.

Det ska vara lätt att göra rätt. Därför behöver kollektivtrafiken utvecklas med ökad trafik. Vi vill arbeta för att regionen kraftigt utvecklar busstrafiken i Tyresö istället för att som nu begränsa utbudet. Vi Socialdemokrater vill öka turtätheten, speciellt på helger, säkra fler direktbussar till Stockholm city och ha fler tvärgående busslinjer. Lokalt vill vi se exempelvis busstrafik till Ällmora året runt. Det ska vara tryggt och trivsamt att välja kollektivtrafiken och större trafikplatser som Tyresö centrum och Gullmarsplan behöver därför rustas upp. Större hållplatser och stationer ska i större utsträckning utrustas med bättre belysning, fler kameror och mörka hörn ska byggas bort. Även mer trygghetspersonal behövs

Färdtjänsten ska utgå från den enskildes rätt till ett aktivt liv som förälder, fritidsutövare, anställd eller student. Du ska kunna lita på att komma i tid och få hjälp hela vägen.

Vi socialdemokrater vill att det ska vara lätt att transportera sig klimatsmart. Därför vill vi stötta både inrättandet av bilpooler för att stötta gemensamt resande. Vi vill också underlätta pendling med cykel. Därför måste cykelvägarna bättre knytas ihop med resten av regionen.

Det ska vara lätt att göra rätt när det gäller återvinning och källsortering. Vi har ökat öppethållandet på Petterboda men mer behöver göras. En mer välfungerande tömning av avfallsstationerna samt höjda mål för matavfallshanteringen är två saker vi vill arbeta för. Vi Socialdemokrater vill fortsatt ha höga ambitionerna för miljöarbetet i kommunen. Vi kommer fortsätta att arbeta för att minst 50 % av alla inköp kommunen gör ska vara ekologiska, det är en viktig del i att vara en ekologiskt hållbar kommun. Vi vill också att Tyresö ska ansöka om att bli en ”Fair Trade-city”.

Byggsektorn står idag för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Genom att arbeta för fler nollutsläppshus, hus i trä och kommunala byggnader med solpaner kan vi både skapa hus med mindre klimatpåverkan samt bidra till den lokala elförsörjningen.  

Ett område där det finns utvecklingspotential är delningsekonomi, rätt använt finns det stora möjligheter att hitta goda miljövinster. En förutsättning för att delningsekonomin ska ha en roll i samhället är att den även är socialt hållbar. En välfungerande delningsekonomi skapar hållbara miljövinster men får aldrig gå ut, vare sig direkt eller indirekt, över arbetsrätt eller tryggheten på arbetsmarknaden.

Vi socialdemokrater vill att Tyresö behöver ta sitt ansvar för den biologiska mångfalden. För detta vill vi verka för att värna om värdefull natur, underlätta för stadsodlingar och omvandla gräsmattor till ängsmark. Detta kan skapa bättre förutsättningar för en livskraftig miljö för djur och insekter.

Under mandatperioden har vi genomfört eller beslutat om att:

 • Som första kommun i Sverige infört en konsumtionsbaserat utsläppsanalys.
 • KRAV-certifierat alla kommunala kök i skolor, förskolor, gymnasium och äldreboendet Björkbackens kök.
 • Tagit fram en handlingsplan för kemikaliefria förskolor och grundskolor.
 • Inrättat Telegrafbergets naturreservat och tagit beslut om att utreda Barnsjöns naturreservat.
 • Infört en ambulerande återbruksbil.
 • Infört stadsodlingslådor på flera ställen i kommunen.
 • Infört solpaneler på flera av kommunens fastigheter.
 • Prioriterat gång, cykel och kollektivtrafik framför biltrafik.
 • Beslutat om åtgärder för ett renare öringesjön och drevviken.
 • Påbörjat arbete inför ombyggnation av Petterboda kretsloppscentral.