Kultur

Ett livaktigt och tillgängligt kulturliv är en förutsättning för en demokratisk, jämlik och trygg kommun.

Vi socialdemokrater vill:

 • Skapa ett demokrati/kulturcentrum med exempelvis bibliotek, scen och möteslokaler.
 • Uppgradera digital infrastruktur i möteslokaler.
 • Fortsatt generösa öppettider på biblioteken.
 • Öka stödet till studieförbunden.
 • Öka möjligheten för fler att kunna delta i kulturskolan genom ökat utbud och sänkta avgifter.
 • Bygga en utomhusscen i stadsparken.
 • Utöka möjligheterna till spontankultur.
 • Utveckla område vid stadsparken och längs Wättinge gårdsväg.

Kulturen för människor närmare varandra, stärker och främjar tilliten och därigenom ökar tryggheten. I en tid då demokratin och kulturens frihet hotas i vår omvärld och ifrågasätts av högerextrema krafter i Sverige ska kulturen vara en motvikt med stor frihet och goda ekonomiska förutsättningar.

En utmaning framöver kommer att vara att tillgodose det stora behovet av lokaler för kulturlivet och det lokala föreningslivet. Vi socialdemokrater vill göra Tyresö till en kulturkommun för alla genom att skapa ett kommunalt demokrati- och kulturcentrum i det nya kommunhuset som planeras. Detta ska rymma exempelvis bibliotek, scen för teater, musik med mera, utställningslokaler, möteslokaler och andra utrymmen för föreningslivet som kan bli en plats för både organiserade och spontana möten mellan alla kommunens invånare, politiker och kommunala tjänstemän. Till detta vill vi upprusta den digitala infrastrukturen i befintliga möteslokaler.

I Tyresö ska biblioteken vara en plats för kunskap och kultur. Vi vill fortsätta göra biblioteken mer tillgängliga och attraktiva för fler medborgare och motsätter oss förslagen från Sverigedemokraterna att lägga ner kommundelsbiblioteken. Tvärtom vill vi successivt öka öppethållandet vid alla kommunens bibliotek.

Kulturskolan ger barn och unga en chans att uttrycka sig i ord, bild och musik. Vi vill att fler ska kunna ta del av verksamheten och därför vill vi göra kulturskolan tillgänglig för fler genom att sänka avgifterna och öka utbudet. 

Alla, oavsett ekonomiska förutsättningar, ska kunna ta del av Tyresös kulturliv. Anslagen till kulturen ska säkerställa att alla kan delta på lika villkor, oaktat kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller klass.

Vi socialdemokrater vill bygga en utomhusscen i stadsparken. Vi vill även skapa platser för spontant kulturutövande till exempel utmed Wättinge gårdsväg.

Under mandatperioden har vi:

 • Tillfört mer pengar till kulturskolan.
 • Tillsett att Kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ska utreda hur ett framtida kulturhus kan tillskapas.
 • Börjat med söndagsöppet på biblioteket i Tyresö centrum.•
 • Utökat öppettider, MerÖppet, på biblioteken i Strand och Trollbäcken.