Skola

Vi Socialdemokrater vill ge varje barn samma förutsättningar att lyckas i livet, oavsett bakgrund, situation eller vilken skola man går på. Arbetet för ett jämlikt samhälle börjar i skolan. Alla skolor i Tyresö ska vara bra skolor.

Vi socialdemokrater vill:

 • Höja skolpengen
 • Öka personaltätheten av behörig personal i fritidshem, förskola och grundskola.
 • Fortsätta höja kunskapsresultaten och minska klyftorna mellan skolor.
 • Minska antal barn i barngrupper och klasser.
 • Arbeta för bättre arbetsmiljö och kompetens inom förskola och skola genom ökad bemanning, arbetskläder och kompetensutveckling.
 • Införa skolfrukost i alla skolor.
 • Att läxhjälp ska finnas på alla skolor i anslutning till skoldagen.
 • Fortsatta stärka arbetet med att motarbeta mobbning.
 • Fortsatta arbetet för att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan.
 • Fortsatta investeringarna för att rusta upp skolor och förskolor.
 • Utveckla skolbiblioteken.
 • Fortsätta arbetet för giftfria förskolor och skolor.
 • Starta en resursskola med behandling för högstadiet.
 • Utveckla arbetet med undervisning i lärstudios.
 • Fortsätta utvecklingen med studieförberedande-, profilerade- och yrkesprogrammen på Tyresö gymnasium.

Nedan beskriver vi mer ingående hur vi vill utveckla skolan och förskolan i Tyresö. Klicka här om du vill läsa en sammanfattning.

Vårt mål är att Tyresö ska bli Sveriges bästa skolkommun och att alla nior ska lämna grundskolan med fullständiga betyg. Vi gläds åt höjda resultat i skolan de senaste åren. Om kunskapsresultaten ska fortsätta uppåt behöver jämlikheten öka och fokus i alla skolor vara på kunskap och bildning. Den som gör sitt bästa och anstränger sig i skolan ska ha alla möjligheter att lyckas, oavsett var man bor, vilka föräldrar man har eller vilken skola man går i. Inga elever ska lämnas efter eller hållas tillbaka.

För att nå dessa mål är arbetet för att öka andelen behöriga lärare och pedagoger avgörande. Fler skickliga lärare och pedagoger stärker fritidsverksamhetens, förskolans och skolans möjligheter att ge mer tid och stöd till varje barn samt att anpassa undervisning och social utveckling till varje barns enskilda behov. På så sätt skapar vi goda förutsättningar att stärka alla barns möjlighet till en bra skolgång. 

Fler kollegor innebär också bättre arbetsvillkor för personalen i fritidsverksamheten, förskolan och skolan. Färre barn per vuxen bidrar till en minskad arbetsbelastning, ökar tryggheten för barnen och stärker möjligheten för personalens att se varje barns behov.

Vi socialdemokrater tror på det jämlika samhället. I skolans verksamhet innebär detta att vi strävar efter att kompensera för de strukturella omständigheter som påverkar barns möjligheter negativt. Föräldrars ekonomi, utbildning, tid eller engagemang ska inte vara en avgörande för hur väl barn lyckas i skolan.

Idag kommer en del barn hungriga till skolan, vilket kan bero på att det inte finns tillräckligt med mat i hushållet, att föräldrarna inte har tid eller att barnen inte har någon större aptit på morgonen. Genom att erbjuda skolfrukost kan vi få fler elever att börja skoldagen fokuserade och motiverade. Skolfrukost förenklar livspusslet, innebär minskad stress och ger ökade förutsättningar för studiero.

Alla Tyresös skolor ska erbjuda läxhjälp i anslutning till skoldagen. Härigenom skapa vi mer jämlika förutsättningar för alla barn och minskar effekterna av föräldrarnas olika bildningsbakgrund.

Vi ser idag att många ungdomar mår dåligt. Detta påverkar elevers förmåga att ta till sig utbildning. Därför vill vi se satsningar på elevhälsan, genom mobila stödteam, mer fysisk aktivitet i skolan och antimobbningsarbetet.

Många fristående skolor håller hög kvalitet och har nöjda elever och föräldrar. Men regelverket kring de fristående skolorna behöver skärpas och vinstjakten stoppas. Det är dags att göra upp med den naiva synen på avregleringar och konkurrens inom skolan. Vi vill fördela skolpengen utifrån det ansvar skolan tar. De skolor som tar ett större ansvar ska få en större skolpeng och kompensation för sitt arbete för den jämlika skolan.

Vi socialdemokrater vill fortsätta göra generella förbättringar i skolmiljöer genom att rusta upp och i vissa fall bygga nya skolor där detta behövs Den fysiska miljön har stor betydelse för barns och ungas lärande, hälsa och utveckling. Detta gäller särskilt de barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Alla Tyresös skolor och förskolor ska ha stimulerande och anpassade lärmiljöer som väcker nyfikenhet och underlättar lärandet. En viktig del i detta är att skapa giftfria miljöer. 

Idag är en del elever i Tyresö behov av undervisning i mindre grupp, i så kallade lärstudios. Det skapar bättre undervisningsmiljö för de elever som inte orkar undervisning i stora sammanhang hela dagen. Vi socialdemokrater kommer att stärka förutsättningarna för denna undervisningsform. 

Vi socialdemokrater vill etablera en resursskola med behandling på högstadiet. Resursskola är en skola som tar emot barn, som av olika anledningar har begränsade möjligheter att nå sin fulla potential i den ordinarie grundskolan. Resursskolor arbetar efter samma läroplan som den ordinarie grundskolan, men tar större hänsyn till barns olika förmågor, inlärningstakt och intressen. Skolformen erbjuder också integrerad behandling. Många av dessa elever går idag i en skola utanför kommunen, då vi inte har kunnat erbjuda den skolgången här i Tyresö. Därför vill vi nu skapa en resursskola med behandling för högstadiet.

Vi socialdemokrater vet att språk och läsning är en viktig framgångsfaktor för elevers kunskapsinhämtning. Vi vill därför öka elevers tillgång till läromedel och böcker genom en satsning på exempelvis skolbiblioteken. Idag är tillgången till böcker i Tyresös skolor generellt för låg och det skiljer för mycket mellan skolorna, det vill vi ändra på. Jämlikheten måste öka och samverkan med de befintliga kommunala biblioteken ska förbättras.

Vi socialdemokrater vill att Tyresö ska ha ett fullskaligt gymnasium. För att detta ska bli möjligt vill vi fortsätta utveckla Tyresö Gymnasium med bland annat teoretiska program och utveckla de yrkesförberedande linjerna. Vi vill rusta upp, moderniserar och aktivt arbetar med miljön i Tyresö gymnasium och samtidigt fortsätter driva uppbyggnaden av Campus Tyresö.  

Under mandatperioden har vi genomfört eller beslutat om att:

 • Säkerställt antalet förskoleplatser och skolplatser så barn kan ha nära till sin förskola och skola.
 • Byggt ny förskola inklusive nytt gemensamt kök samt ny skolmatsal vid Bergfotens skola.
 • Öppnat Nattis – omsorg på obekväm arbetstid.
 • Beslut om ny förskola på Breviksvägen och vid Bergfoten.
 • Höjt skolpengen i varje budget.
 • Högre behörighet till gymnasiet, uppnådda kunskapskrav och meritvärden de senaste fyra jämförbara åren.
 • Beslutat om ny skola vid Njupkärr och Stimmet.
 • Beslutat om upprustning av Kumla skola.
 • Utökat Fårdala skola med en paviljong – årskurs 6 kan därmed flytta tillbaka till sin skola.
 • Beslutat om utbyggnad av Strandskolan för bättre arbetsmiljö för barn och lärare.
 • Renoverat skollokaler och bytt ut gamla möbler.
 • Rustat upp förskolegårdar och skolgårdar.
 • Satsat på fler utbildade pedagoger i fritidshemmen.
 • Sett till att alla skolor erbjuder en studio som erbjuder undervisning i litet sammanhang.
 • Startat en resursskola med behandling.
 • Infört för en nollvision för hemmasittare.
 • Infört ett anhörigstöd för att tidigare fånga upp föräldrars oro och stötta familjen med rätt insatser.
 • Tagit fram en handlingsplan för särskilt begåvade elever.
 • Elbilsinriktning på fordonsprogrammet.
 • Beslut tas att återinföra studieförberedande program på Tyresö gymnasium.