Trygghet

Alla ska kunna känna sig trygga i Tyresö.

Vi socialdemokrater vill:

 • Verka för att en polisstation öppnar i Tyresö.
 • Verka för fler lokala poliser.
 • Etablera kameraövervakning på otrygga platser.
 • Fortsatta satsningen på avhopparverksamhet.
 • Förbättra belysning på platser som upplevs otrygga.
 • Fortsätta satsningen på fältassistenter.
 • Införa mötesplatser för ungdomar genom stöd till föreningar och mer tillgängliga fritidsgårdar i varje kommundel.
 • Utöka kvällsöppet på fritidsgårdar under helger.
 • Ge bättre förutsättningar för uppsökande verksamhet för fritidsgårdarna.
 • Införa fler föräldrautbildningar.
 • Fortsätta korta utredningstiden för orosanmälningar för barn.
 • Att kommunen ska fortsätta samverka med föreningar för att underlätta nattvandringar.
 • Fortsätta satsningen på mobila teamet.
 • Aktivt arbeta för att motverka droghandel och nyttjande av droger.
 • Fortsätta satsningen på tjej- och kvinnojourer.

Nedan beskriver vi mer ingående hur vi vill utveckla tryggheten i Tyresö. Klicka här om du vill läsa en sammanfattning.

Kriminalitet begränsar människors frihet. Det är mest allvarligt för den som utsätts direkt, men det skapar även oro, rädsla och vanmakt hos brottsoffers familjer, vänner och grannar. Den organiserade brottsligheten påverkar hela samhällen. Kriminaliteten tär på sammanhållningen och försvårar ett solidariskt samhällsbygge. Därför är kampen mot kriminalitet och dess orsaker också en tydlig jämlikhetsfråga.

Tyresö har historiskt varit, och ska i framtiden vara, en kommun med låg brottslighet och hög tillit till varandra. De senaste årens brottslighet har dock inneburit att alltför många känner otrygghet. De kommande åren behöver därför hela samhället kraftsamla för att bekämpa kriminalitet och de orsaker som leder till kriminalitet.

Vi socialdemokrater vill bekämpa kriminalitet både på kort och lång sikt. På kort sikt genom t.ex. kameraövervakning, mer polisnärvaro, avhopparverksamhet samt tryggare och bättre upplysta offentliga miljöer.

Inget barn drömmer om att begå våldsbrott eller att bli kurir i narkotikahandeln. Det långsiktigt mest effektiva sättet att skydda människor från brott är att se till att brottet aldrig äger rum. De sociala och förebyggande insatserna för att motverka att unga människor hamnar i kriminalitet måste därför fortsätta att öka. Trygga sammanhang i familjen, civilsamhället, idrotten och skolan är avgörande för barn och ungas utveckling. Vi vill därför fortsätta den inslagna vägen med satsningar på skola, jobb, fritidsgårdar, föreningsliv och fältassistenter.

Vi socialdemokrater vill också utveckla och utöka arbetet med att genom utbildning stärka föräldraförmågan.

Alltför många tjejer och kvinnor utsätts för hot och våld i nära relationer. Vi socialdemokrater vill fortsätta våra satsningar på tjej- och kvinnojourer med ökade ekonomiska bidrag och bygga upp en samverkan kring ungdomsutbildningar där jourerna ges plats i högstadie- och gymnasieskolor för att utbilda ungdomar i frågor rörande våld i nära relation.

Under mandatperioden har vi:

 • Antagit handlingsplan för suicidprevention.
 • Etablerat ett samverkansavtal mellan Nacka kommun, Tyresö kommun, Värmdö kommun och Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö.
 • Anställt 4 fältassistenter som jobbar uppsökande mot barn och ungdomar.•
 • Gett Tyresö kvinno- och tjejjour ett extra föreningsstöd för att starta upp en samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor.
 • Börjat erbjuda våldsutövare stöd.
 • Inrättat en störningsjour med väktare.
 • Öppnat upp allmänna ytor för en tryggare miljö.
 • Förstärkt och förbättrat belysningen i områden för en tryggare miljö.
 • Gjort en trygghetsbesiktning av Granängsringen som undersökt vilka platser som är otrygga.
 • Startat trygghetsvandringar med idrottsföreningar.
 • Ökat närvaron av trygghetsvärdar i området tillsammans med övriga aktörer, såsom Polis, väktare, fältassistenter och fritidsgården fältare.
 • Stärkt arbete mot kriminalitet bland unga.
 • Utrustat fler skolor och förskolor med kameror.
 • Beslutat kameraövervakningen ska byggas ut till att omfatta samtliga kommunalt ägda förskolor, skolor och fritidsgårdar i Tyresö.