Jobb

På nationell nivå har Socialdemokraterna satt målet att halvera arbetslösheten. Det är en viktig signal om hur grundläggande det är att öka antalet arbetade timmar för att säkra finansieringen av framtidens välfärd. Jobbet är för de allra flesta en positiv och viktig del av livet. Arbete ger en egen inkomst, gemenskap och utveckling. Långvarig eller upprepad arbetslöshet däremot innebär ofta drastiska konsekvenser på ekonomi och hälsa för den enskilde. Följden blir både ökade kostnader för kommunen och krympande resurser till välfärden.

Kampen mot arbetslösheten är därför socialdemokratins viktigaste uppgift.

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är mycket hög i ett internationellt perspektiv och har bitit sig fast runt 20 %.  Även om antalet arbetslösa ungdomar är lägre i Tyresö än riket, så ligger också vi på en oacceptabelt hög nivå.

En orsak är tilltagande miss-match på arbetsmarknaden. Efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar – men tillgången är till följd av bristande satsningar i utbildning svag. Vart femte jobb som erbjuds tillsätts inte för att företagen inte får tag i rätt kompetens. Därför behövs det fler insatser för utbildning. Företagare som vill anställa ska också kunna förvänta sig hjälp med rekrytering av arbetsförmedlingen.

Vi kan göra mer för att underlätta för företag som vill etablera sig i Tyresö. Dels genom bra kommunal service och korta handläggningstider. Men vi vill också inrätta en företagshub, där företagare och verksamheter möts, växer och utvecklas genom varandra.

Det borde vara en rättighet att kunna försörja sig själv genom ett eget arbete. Vi vill öka insatserna för de ungdomar som hamnat i arbetslöshet. Vi tänker inte låta någon vänja sig vid passivitet, därför ska det alltid finnas ett alternativ som heter utbildning eller praktik.

Vi socialdemokrater kommer att införa resursjobb i Tyresö, som innebär att kommunen garanterar tidsbegränsade anställningar för personer som kan arbeta men som lever på försörjningsstöd. Vinsten är givetvis störst för den enskilde som vinner frihet genom självförsörjning. Det kommer också att leda till minskad barnfattigdom och minskad belastning på socialförvaltningen. Resursjobb har prövats i andra kommuner. Där har nu projektet utvärderats, och visat goda resultat. Man har mätt lönsamheten både för kommunen och för samhället. Utvärderingen visar att inga andra projekt för att bryta utanförskap som utvärderats har varit lika framgångsrika.

Kommunen kan också i den egna verksamheten minska behovet av försörjningsstöd genom att ge fler möjlighet att jobba heltid. Kommunen har beslutat att se över möjligheterna att öka antalet heltidstjänster – men ännu har inget hänt i praktiken.

Vi vill att alla ungdomar som vill ska få ett sommarjobb. Grundtanken är, att dessa jobb är viktiga för att få en första erfarenhet av arbete och helt i linje med tanken att upprätthålla en arbetslinje.  Det finns i andra kommuner goda exempel på hur en positiv samverkan mellan kommun och näringsliv resulterat i sommarjobb åt alla ungdomar som söker sommarjobb. Vi anser att Tyresö ska arbeta efter samma modell och i aktiv samverkan med Tyresö bostäder, Svenska kyrkan och privata arbetsgivare erbjuda alla våra ungdomar sommarjobb.

 

Jobben först;

 • Ingen som kan arbeta ska tvingas gå på socialbidrag, eller försörjningsstöd som det heter.
 • Inför resursjobb, som ger kvalitetshöjningar i den ordinarie verksamheten
 • Arbeta fram ett särskilt paket av insatser mot ungdomsarbetslöshet.
 • Kommunens anställda ska erbjudas heltidsanställningar
 • Alla ungdomar som är 16-17 år erbjuds sommarjobb enligt Nynäshamnsmodellen.
 • Kommunen ska aktivt söka upp de som är arbetslösa och erbjuda utbildning i stället för passivitet.
 • Stärka socialtjänsten för att motverka utanförskap.
 • Ingen ska behöva säga nej till ett jobb för att det inte finns barnomsorg. Kommunen ska kunna garantera det – även på kvällar och helger.
 • Skapa, tillsammans med arbetsförmedlingen och företagarna, ett jobbtorg i Tyresö.
 • Etablera en lokal företagshub/affärshus där företagare kan mötas
 • Med grund i våra satsningar på skolan i Tyresö ska kommunen marknadsföras som en kunskapskommun och därigenom öka mängden företag med grund i kunskaps- och miljöekonomin.

Socialdemokraternas handlingsprogram 2015-2018