Kultur och fridtid

Tyresö är i mycket sitt föreningsliv. Tusentals människor ägnar sin fritid åt idrott, kultur, religion eller social verksamhet. Alla bidrar de till att skapa engagemang, gemenskap och tillit. Det civila samhällets engagemang bygger upp demokratin och bidrar till välståndet. Idag saknas det en stor central samlingsplats i Tyresö i form av ett kulturhus. Vi vill att det ska finnas ett sådant i Tyresö centrum. Tyresö behöver också mötesplatser i de olika kommundelarna, det råder särskilt brist i Östra Tyresö och Trollbäcken.

Vi vill stärka den lokala kulturen genom bättre stöd till kulturföreningar och teaterverksamhet. Vi ska värna om bra öppettider på Tyresös alla tre bibliotek och komplettera den statliga kulturpengen till skolor samt utveckla skolbiblioteken för de skolor som har långt till kommunbiblioteken.

En del handlar alltså om det ekonomiska stödet för att ge barn och ungdomar möjlighet till rörelse och utveckling. Men en väl så viktig del handlar om det moraliska stöd som kommunen ger.

Vi vill vara tydliga i det. Vi uppskattar och vi kommer att premiera de ideella krafterna i Tyresö. Det handlar i grunden om att vi tar ansvar för det gemensamma. Vi vill anta en policy som genom konkreta insatser uppmuntrar ideellt arbete som bidrar till ett trivsammare och tryggare Tyresö.

Vi vill pröva möjligheten att ge ersättning för faktiska kostnader, när enskilda eller föreningar tar på sig ansvar för sådant som är ett allmänintresse. Det kan handla om att skotta snö från isen så att det går att åka långfärdsskridskor, spola skridskobanor på skolgården, vassröjning så att vattnet blir öppet, nattvandringar eller att ta hand om idrottsanläggningar. Det ska inte kosta för enskilda (utöver det egna arbetet) att bidra till att vårda vårt gemensamma Tyresö.

Ungdomar som idrottar ska få den bästa av förutsättningar i Tyresö. Därför vill vi värna profileringen i skolor och öka det ekonomiska stödet till föreningarna. Ökningen ska kopplas till målsättningen, att fler ska kunna delta på lika villkor oavsett etnisk bakgrund, kön, socioekonomisk tillhörighet eller funktionsnedsättning. Vi vill också säkra tillgången på anläggningar och se till att de har en bra standard. Därför måste Trollbäckshallen rustas upp, innan behoven ytterligare ökar och vi ser ett behov av fler konstgräsplaner.

Ur ett folkhälsoperspektiv är det också viktigt att det är enkelt att motionera. Utegym och motionsslingor är en bra lösning för att öka tillgängligheten och bör finnas i alla kommundelar, även på Brevik.

 

Bättre möten;

  • Skapa ett kulturhus för teater-, konst-, musik- och föreläsningsverksamhet i Tyresö centrum.
  • Värna Tyresös profil som musikkommun genom att behålla musikklasser
  • Minska avgiften till kulturskolan, för att fler ska kunna ta del.
  • Säkra tillgången till anläggningar och lokaler för ungdomar som idrottar och sysslar med kultur
  • Anlägga konstgräsplaner för spontanidrott på Wättinge bollplan och på Brevik
  • Rusta Trollbäckshallen (Kumla skola)
  • Inrätta ett förenings- och kulturhistoriskt arkiv i Tyresö för att synliggöra Tyresös moderna historia.

Socialdemokraternas handlingsprogram 2015-2018