Skola

Oavsett vilken skola i Tyresö man väljer att ens barn ska gå i, vill vi Socialdemokrater skapa en attraktiv, modern skola där alla barn ges samma möjligheter och chanser att lyckas. Lärare och rektorer ska ges rätt förutsättningar genom förutsägbara rimliga ekonomiska ramar, tydliga spelregler och stor frihet för att kunna utveckla sin skola. Genom positiva förväntningar som genomsyrar verksamheten ska Tyresö sätta sig på kartan som en skolkommun i absoluta toppen.

 

Alla elever ska nå sin fulla potential;

 • Tiden till undervisning och stöd för varje barn ska öka – därför vill vi minska klasserna med upp till fem elever från förskoleklass fram till tredje klass. Mer tid med läraren för att kunna ge individuellt anpassat stöd så att alla elever ska lära sig läsa och skriva.
 • Anställ fler lärare och pedagoger. Högre lärartäthet ger förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential.
 • Skolarbetet ska kunna göras under dagtid och de som behöver hjälp med läxor ska alltid kunna få det med stöd av utbildad skolpersonal.
 • Vi ska prioritera språket och läsning, långsiktigt arbete redan från förskolan.
 • Det ska finnas en nolltolerans mot att elever lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Individuellt anpassat stöd ska ges, exempelvis genom sommarskola.
 • Alla skolor ska vara bra skolor och ge likvärdig utbildning oavsett huvudman. Vi kommer därför att se över det system som bestämmer hur resurserna fördelas.
 • Vi vill jobba med utbytesstipendier och andra stimulanser för att höja status i kunskap.
 • IKT (Informations- och kommunikationsteknik) ska lyftas och ett gemensamt grepp kommer att tas för hela kommunen, för att göra satsningar och utrusta klassrum med adekvat teknik.
 • Profilklasser (som idrotts- och musikklasser) ska utvecklas och inte som nu långsamt avvecklas.
 • Vi kommer att ställa samma hårda kvalitetskrav på enskild och kommunal verksamhet.
 • Utvärdera ”En skola för var och en”. Inkludering får inte bli exkludering.

 

Tyresö ska ha Sveriges bästa lärare;

 • Lönesystemet ska i ökad utsträckning premiera goda, entusiasmerande lärare. Tyresö ska bidra till ett löneläge, som gör pedagogiskt arbete i skola och förskola attraktivt.
 • Kommunen ska minska lärares administrativa börda och skapa mer tid för undervisning. Samarbetet med de lokala fackförbunden ska fortsätta för att skapa god dialog som en naturlig del i arbetet
 • Lyft lärarna. Tyresö ska attrahera bra lärare genom en tydlig pedagogisk plattform, karriärvägar, ett pedagogiskt nätverk och tydliga visioner.
 • Avskaffa hyressättningssystemet som gör att skolorna måste välja mellan lokaler och pedagogiskt stöd.

 

Skolan ska vara en trygg plats;

 • Tyresö Kommun ska ha nolltolerans mot mobbning i samtliga förskolor och skolor och incitamenten för skolor att jobba aktivt mot mobbning och diskriminering ska förstärkas. Kommunen ska aktivt verka för införande av kamratstödjare. Rektorer ska vara skyldiga att rapportera förekomst av och insatser mot mobbning och diskriminering till förvaltningen. Eventuella böter som skolan döms till för att inte ha gjort tillräckligt ska betalas av skolan – inte av Tyresö kommun
 • Tyresö ska arbeta enligt Rädda Barnens råd och FNs konventioner. Kommunen ska inrätta en barnombudsman dit elever och föräldrar kan vända sig om de upplever att skolan inte agerat tillräckligt tydligt mot exempelvis mobbning. Ombudsmannen kan då avge en ”second opinion”. Dessutom ska BO stödja skolorna med expertis och kunnande när det gäller att arbeta med förebyggande arbete.
 • Möjlighet att, när andra metoder inte fungerat, flytta elev som mobbat andra från en skola ska finnas. Likaså en ovillkorlig rätt för den som upplever sig som mobbad att byta skola om han eller hon vill det. Kommunen ska inte kunna avvisa en sådan begäran med hänvisning till platsbrist.
 • Vi kommer att ta fram en långsiktig plan för upprustning av Tyresös skolor och befintliga lärmiljöer för att rusta dessa. Insatserna för att rusta slitna miljöer, framför allt korridorer och toaletter ska ökas.
 • Under mandatperioden ska skolhälsovården och stödet till barn med särskilda behov förstärkas genom att bland annat se över behov av specialpedagoger.

 

Målinriktade studier;

 • Skapa ett attraktivt Campus Tyresö där ett nytt Tyresö gymnasium och C3L finns i kreativ samverkan med högskola, näringsliv och övrig arbetsmarknad.
 • Öka utbudet av distansutbildningar i samverkan med högskolor.
 • En kraftig ökning av vuxenutbildningen
 • Erbjuda elever som behöver det ett sommargymnasium

 

Socialdemokraternas handlingsprogram 2015-2018